ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
กระเจียน
 
Polyalthia cerasoides  (Roxb.) Benth. ex Bedd

วงศ์ Annonaceae
ชื่ออื่น แคหาง ทรายเด่น สะบันงาป่า พญารากดำ
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น สูง 5-15 ม. เปลือกเรียบ
ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 6-19 ซม. ปลายใบมน โคนใบรูปลิ่มกว้าง แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มด้านล่างและเส้นกลางใบด้านบน เส้นแขนงใบข้างละ 7-8 เส้น ก้านใบยาว 1-2 มม.
ลักษณะดอก ออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 ดอก ตามง่ามใบและเหนือรอยแผลใบตามกิ่ง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน เรียงสลับกัน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก อยู่ชิดกันแน่นเป็นพุ่มกลม
ลักษณะผล ผลกลุ่ม ผลย่อยกลมหรือเกือบกลม ปลายเป็นติ่ง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีส้ม ก้านผลเรียวเล็ก โคนก้านผลย่อยติดรวมอยู่บนปลายก้านช่อ
การกระจายพันธุ์ มีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณทั่วทุกภาคของประเทศ ยกเว้นภาคใต้ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 50–600 ม. ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ผลแก่เดือนพฤษภาคม–มิถุนายน
การใช้ประโยชน์ สมุนไพร เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th